Privacyverklaring

Privacyreglement Vakantiehuis Bosk en Wetter

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Bosk en Wetter internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1: Toelichting op het Reglement
Vakantiehuis Bosk en Wetter mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Vakantiehuis Bosk en Wetter de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Vakantiehuis Bosk en Wetter worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. Vakantiehuis Bosk en Wetter vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Vakantiehuis Bosk en Wetter in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Vakantiehuis Bosk en Wetter expliciet om uw toestemming moet vragen.

2: De persoonsgegevens die Vakantiehuis Bosk en Wetter gebruikt en het doel van het gebruik
Vakantiehuis Bosk en Wetter verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Vakantiehuis Bosk en Wetter, de website bezoekt, uw aanmeldt voor nieuwsbrieven van Vakantiehuis Bosk en Wetter of via het contactformulier contact met ons opneemt. Vakantiehuis Bosk en Wetter verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Vakantiehuis Bosk en Wetter sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies
Vakantiehuis Bosk en Wetter houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3: Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Vakantiehuis Bosk en Wetter verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Vakantiehuis Bosk en Wetter-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Vakantiehuis Bosk en Wetter met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven.

4: Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Vakantiehuis Bosk en Wetter verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Vakantiehuis Bosk en Wetter worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Vakantiehuis Bosk en Wetter beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Vakantiehuis Bosk en Wetter hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Vakantiehuis Bosk en Wetter verstrekte persoonsgegevens;
 • Vakantiehuis Bosk en Wetter heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Vakantiehuis Bosk en Wetter hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Vakantiehuis Bosk en Wetter zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5: Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kun u dit per email bij op info@boskenwetter.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Vakantiehuis Bosk en Wetter. Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kun u contact met Vakantiehuis Bosk en Wetter opnemen en probeert Vakantiehuis Bosk en Wetter er samen met u uit te komen. Hebt u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Vakantiehuis Bosk en Wetter ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Vakantiehuis Bosk en Wetter.

Privacyreglement Vakantiehuis Bosk en Wetter versie februari 2018

 

Vakantiehuis Bosk en Wetter is als volgt te bereiken:

Vakantiehuis Bosk en Wetter

Vestigingsadres: Lutswal 14 – 8564 HA – Ruigahuizen

Telefoon: 06 – 330 29 730 

E-mailadres: info@boskenwetter.nl